Venue

date arrivalarr. departuredep. port
28.06.2019 12:00 Nizhny Novgorod
29.06.2019 10:00 14:00 Kazan
30.06.2019    
01.07.2019 09:00 13:00 Saratov
02.07.2019 15:00 19:00 Samara
03.07.2019 09:00 12:00 Ulyanovsk
04.07.2019 20:00 Nizhny Novgorod